RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:

§ 1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bogdan Bardzik (zwany dalej „administratorem” prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BASTER-POL, z siedzibą w: 36-040 Boguchwała, Mogielnica 109, tel. (17) 8594007, tel. kom. 603-440-437, e-mail: biuro@baster-pol.pl,

§ 2.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • złożenia ofert, zawarcia i wykonania umów sprzedaży usług oferowanych przez administratora,
  • pozyskania ofert, zawarcia i wykonania umów kupna usług/materiałów zamawianych przez administratora,
  •  wykonania ciążących na administratorze obowiązków względem kontrahentów tj. wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych,
  •  ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
  •  wykonania ciążących na administratorze obowiązków wynikających z realizacji umów z inwestorami sektora publicznego, prywatnego i inwestorów indywidualnych.

§ 3.
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych i umownych przez administratora, w tym przy realizacji zadań (umów) będących głównych przedmiotem działalności administratora, w tym w trybie zamówień publicznych.

§ 4.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty oraz ich przedstawiciele: – organy publiczno – kontrolne np. organy podatkowe, biuro rachunkowe obsługujące dane w zakresie księgowym, pracownicy wewnętrzni wykonujące obowiązki w zakresie spraw administracyjnych, inwestorzy w tym zamawiający w ramach zamówień publicznych,

§ 5.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych i związanych z realizacją wymaganych celów.

§ 6.
Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile wykonanie niniejszych praw nie jest niezgodne z RODO oraz uniemożliwia administratorowi wykonywanie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

§ 7.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8.
Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy.

§ 9.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.